Privacyverklaring


Privacyverklaring

De website VeelzijdigValkenburg.nl is in opdracht van de gemeente Valkenburg aan de Geul gemaakt.

U heeft er recht op dat de gemeente Valkenburg aan de Geul zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat regelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook andere specifieke wetten regelen het gebruik van persoonsgegevens, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Maakt u gebruik van diensten of producten van de gemeente dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch. Denk aan:

    naam
    geboortedatum
    geboorteplaats
    adresgegevens
    telefoonnummer
    e-mailadres

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

    het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
    het afhandelen van uw betaling
    verzenden van een nieuwsbrief
    om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
    om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
    om iets bij u af te leveren
    als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag

In sommige gevallen maken wij gebruik van zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Hoe lang bewaart de gemeente uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen moeten wij uw gegevens langer bewaren op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen
Gemeente Valkenburg aan de Geul verstrekt uw gegevens als dit wettelijke verplicht is alleen aan overheidsinstellingen of maatschappelijke organisaties zoals de belastingdienst of pensioenfondsen, dus nooit aan commerciële bedrijven en particulieren.

Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als binnen de gemeentelijke organisatie. Gemeente Valkenburg aan de Geul blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Beveiliging
Gemeente Valkenburg aan de Geul neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn?

Wie houdt toezicht?
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving en toepassing van de privacyregels van de AVG. De gemeente heeft voor vragen over privacy een eigen, onafhankelijke medewerker aangesteld: de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris ziet binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul toe op het juist verwerken van persoonsgegevens. De FG is voor u maar ook voor de gemeentelijke organisatie het eerste aanspreekpunt over privacy.

Heeft u een vraag over privacy (bijvoorbeeld: over het recht om in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen) dan kunt u deze aan de FG stellen. Dit kan via het volgende e-mailadres: fg@valkenburg.nl. De gemeentelijke FG is daarnaast ook telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 14043 of 043 6099292.

Overige informatie over privacy
De gemeente heeft een privacybeleid (PDF, 149.4 kB) en een privacyreglement (PDF, 240.3 kB) vastgesteld.

Proclaimer

Gemeente Valkenburg aan de Geul streeft naar actuele en correcte informatie op deze website. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat de informatie bij het samenstellen of na verloop van tijd incorrect en/of incompleet is. U kunt dan ook géén rechten ontlenen aan de informatie op onze website. Gemeente Valkenburg aan de Geul aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van de informatie op deze website.

Komt u iets tegen dat niet correct of verouderd is? We stellen het op prijs als u ons dat laat weten door een e-mail te sturen naar info@valkenburg.nl.

Cookies

Op deze websites worden alleen cookies gebruikt voor statistieken. Voor deze analytische cookies is geen toestemming nodig van de bezoeker van de website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen we naar de informatie over cookies op de website van Rijksoverheid.
Links naar websites van derden

Op veel plaatsen maken we verwijzingen naar externe websites. Gemeente Valkenburg aan de Geul is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze websites.

Copyright

Alle inhoud die getoond wordt op deze website (waaronder teksten, foto’s, illustraties, lay-out, buttons enzovoorts) zijn © copyright van gemeente Valkenburg aan de Geul.

Contactgegevens gemeente Valkenburg aan de Geul
Telefoonnummer: 14 043
Telefoonnummer vanuit het buitenland: +31 43 609 92 92
E-mail: info@valkenburg.nl
Bezoekadres: Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg
Correspondentieadres: Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

 

 


Afdrukken  

Related Articles

Aanmeldformulier

Contact

Informatie

Veelzijdig Valkenburg laat u zien wat Valkenburg te bieden heeft.

U vindt hier een overzicht van alle HORECA, winkels, attracties en evenementen.

Privacy verklaring